Obecní úřad -> Povinně zveřejňované informace 

1. Oficiální název
Obec Choťovice

2. Důvod a způsob založení

dle zákona č.128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu zobrazíte poklepáním myší na odkaz

4. Kontaktní spojení
Kontaktní adresu zobrazíte poklepáním myší na odkaz

5. Případné platby můžete poukázat
Na účet číslo: 32524191/0100

6. IČO
IČO: 00640646

7. DIČ
DIČ: obec není plátcem DPH

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

9. Žádosti o informace
Osobně na OÚ v úřední hodiny
Písemně


10. Příjem žádostí a dalších podání
Osobně na OÚ v úřední hodiny
Písemně

11. Opravné prostředky
Formulář odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace () - §16 zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.
Písemnosti přijímá osobně na OÚ v úřední hodiny
Písemně ve lhůtě: 15 dní.

12. Formuláře
Jednotlivé formuláře jsou k dispozici na OÚ v úřední hodiny

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Legalizace - ověřování pravosti podpisu na listinném dokumentu
Vidimace - ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
Žádost o vydání občanského průkazu
Žádost o vydání cestovního pasu
Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního
Uzavření manželství
Žádost o povolení změny jména nebo příjmení

14. Nejdůležitějí předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
Zákon č. 500/2004 - správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
POZNÁMKA: Tyto a další obecně závazné právní předpisy, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů, jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Poskytnuté informace na ústně podané žádosti, včetně žádostí podaných ústně telekomunikačním zařízením bez poplatku

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
V daném období nebyla přijata žádost dle tohoto zákona.

17. Seznam organizací

Místní knihovna

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů).

 
English (auto-detected) » Czech
 
 
English (auto-detected) » Czech
 
 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100