Obecní úřad -> Úřední deska obce Choťovice 
Název a anotace:

Kanalizace Choťovice


Od: Švomová Bohumila [svomova@meu.mesteckralove.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2007 8:55
Komu: ou-chotovice@quick.cz
Předmět: form_81.doc

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É
stavební úřad

Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové

Č.j.:

372-výst/3536/07

Městec Králové, dne 9.11.2007

Vyřizuje:

Ing. Křížová

Tel:

325 643 403Obec Choťovice
Choťovice 1
289 05 Žehuň

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 372

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Městec Králové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.9.2007 podal

Obec Choťovice, IČ 00640646, Choťovice 1, 289 05 Žehuň,
kterého zastupuje VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby,spol. s r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Kanalizace Choťovice - kanalizační přípojky v obci Choťovice
115 ks

v návaznosti na stavbu vodního díla - Kanalizace Choťovice
povolené rozhodnutím MěÚ Kolín ze dne 20.12.2006 pod č.j. OŽPZ/4637P/06/Pr/Šp


Kanalizační přípojky budou napojeny na nové stoky "B" a na nové tlakové stoky "A,A1,A1.1,A1.2,V1,V2,V2-1,V2-2,C"
Kanalizační přípojky jsou buď gravitační ( přípojka napojena od nemovitosti do stávající kanalizace přes revizní šachtu) a
nebo tlakové ( přípojka napojena od nemovitosti do MČS- gravitační část a z MČS do tlakové kanalizace - tlaková část)

PVC DN 150mm - celková délka 2434,9m
PVC DN 200mm - celková délka 222,0m
na gravitačních přípojkách bude osazeno 17ks revizních šachet

přípojky k čp.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
12,13,14,15,16,17,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,
52,53,54,57,58,59,60,
61,62,63,64,66,67,69,
71,72,73,74,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
91,92,93,94,95,97,98,99,100,
101,103,104,105,106,108,109,110,
111,112,113,115,117,118,119,120,
123,124,125,127,128,129,131,132
poz.parc.č. 421/32 zahr.
poz. parc.č. 118 zahr.

stavby přípojek jsou v zastavěném a zastavitelném území v k.ú. Choťovice
jedná se stavbu s velkým počtem účastníků řízení

(dále jen "stavba")

Druh a účel umisťované stavby: kanalizační přípojky z hlavního řadu k jednotlivým připojovaným nemovitostem zakončené revizní šachtou.

Umístění stavby na pozemku: stavby částečně na veřejném prostranství z části na pozemcích jednotlivých vlastníků připojovaných nemovitostí.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- stavby přípojek jsou v zastavěném a zastavitelném území v k.ú. Choťovice.

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Choťovice dle schválené dokumentace ověřené ve stavebním řízení, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500,1:2880, který je součástí projektové dokumentace a kde je umístění všech navrhovaných staveb též okótováno

  1. Vedení trasy stavby přípojek: kanalizační přípojky z hlavního řadu k jednotlivým připojovaným nemovitostem zakončené revizní šachtou . Stavby jsou umístěny částečně na veřejném prostranství z části na pozemcích jednotlivých vlastníků připojovaných nemovitostí.
  2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Martin Herman č.a. 0601853; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
  3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
  4. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodrží podmínky jednotlivých správců sítí.

6. V případě poškození jakéhokoliv podzemního zařízení či stavby na povrchu, je investor povinen toto ohlásit příslušnému správci a zachovat se podle jeho pokynů.

7. Výkopové práce provede investor po dohodě se správci sítí.

8. Je třeba respektovat podmínky prací v ochranných pásmech.

  1. Po výkopových pracích budou pozemky uvedeny do původního stavu.
  2. Při realizaci staveb budou respektovány podmínky vyjádření VaK Nymburk,a.s. ze dne 13.6.2007 pod č.j. 2168/2007:

- přípojky napojované na stávající gravitační stoky budou osazeny revizními šachtami ( min. prům. 400mm).Šachty musí být umístěny na pozamku připojované nemovitosti ve vzdálenosti 1,0m od oplocení.

- Veškeré dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku připojovaných nemovitostí. Dešťové vody nesmí být zaústěny do kanalizační sítě !

- Po provedení díla bude provedeno zaměření skutečného provedení dle směrnice č. 3/2002 Sb.VaK Nymburk ,a.s.

- Před zahájením provozu sepíší majitelé připojených nemovitostí s VaK Nymburk,a.s., smlouvu o odvádění odpadních vod.

11. Při realizaci staveb budou respektovány podmínky vyjádření SÚS Kutná Hora , pracoviště Kolín ze dne 27.6.2007 pod č.j. 2966/2007:

- křížení silnice III/32815 bude provedeno podvrtem nebo protlakem, v žádném případě ne výkopem

- podélné vedení bude provedeno v zeleném pásu za vnější hranou příkopu

- potrubí bude uloženo v chráničce v minimální hloubce 120 cm pod povrchem silnice

- záruční doba na provedené práce bude 36 měsíců

- po dobu stavby ručí investor a dodavatel stavby za čistotu vozovky silnice III/32815

- nebude porušeno ustanovení zák. č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, v úplném znění a vyhl. č. 104/1997 Sb.

- dopravní řešení bude projednáno a odsouhlaseno Policií ČR- DI Kolín

- před zahájením stavebních prací bude mezi investorem a SÚS Kutná Hora uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno

- před zahájením stavebních prací vyzve investor zástupce SÚS Kutná Hora – majetková správa Kolín k protokolárnímu předání pozemku ke zvláštnímu užívání silnic

- - po dokončení prací bude za účasti investora předán protokolárně pozemek zpět správci komunikací a tento protokol bude předložen ke kolaudaci.

12. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

13. Před zahájením stavby zažádá zhotovitel o povolení zvláštního užívání komunikací č. III/32815 a místních komunikací z důvodu provádění stavebních prací v silničním pozemku a o stanovení přechodné úpravy provozu na umístění dopravního značení po nezbytně nutnou dobu zásahu do vozovky MěÚ Kolín, odbor dopravy. Podkladem k žádosti je schválené dopravní značení Policií ČR – DI Kolín

14. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.

15. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník stavebnímu úřadu dodavatele včetně odborně způsobilé osoby odpovědné za vedení stavby.

16. Na stavbě musí být umístěná projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení a všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník – u staveb prováděných svépomocí bude veden jednoduchý záznam o stavbě.

17. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, proto v souladu s § 20 odst. 1 písm. e) vyhl.č.132/1998 Sb.Stavebník /investor/ je ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR /případně i oprávněné organizaci /např. muzeu/, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník /investor/ písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

18. Budou dodrženy podmínky souhlasu MěÚ Kolín,odbor ŽPaZ č.j. OŽPZ/4634/07/Mi/Ro ze dne 14.8.2007:

-Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňujeme, že při stav.pracích nesmí dojít k poškození dřevin a kořen.systému. Výkop.práce budou probíhat v min.odstup.vzdálenosti 1,5m od paty kmene stromu, pokud není možné 1m, nutné provádět ručně. V případě přetnutí kořenů zatřít fungicidním přípravkem.

- Se stavebními odpady bude nakládáno způsobem,který neohrožuje lidské zdraví ani životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,o odpadech,ve znění pozdějších předpisů.Požadujeme,aby tyto odpady byly přednostně nabídnuty k využití,a teprve v případě,že jejich recyklace nebude možná,byly odstraněny např. uložením na povolené skládce odpadů.Jejich spalování jak na vlastním či veřejném pozemku nebo lokálních topeništích je zakázáno.Doklady o předání odpadů oprávněné organizaci je nutno uchovat ke kontrole.

- pokud dojde při pokládání potrubí ke kácení zeleně, je nutné předem získat povolení od příslušného obecního úřadu.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefóniky O2 Czech Republik,a.s. č.j.85530/07/CKO/V00 ze dne 23.5.2007.

20. Po dobu stavby musí být zajištěna čistota a pořádek v obvodu stavby a nesmí být ohrožena bezpečnost obyvatel , vozidel . Investor je povinen po dobu výstavby zajistit řádný přístup a příjezd ke všem objektům podél trasy stavby .

21. Po ukončení prací bude terén a povrch uveden do stavu před zahájením stavby.

22. Po dokončení stavby budou na stavební úřad Městec Králové předloženy výkresy skutečného provedení stavby.

23. Provádění překopů,skladování materiálu a stavební suti na veřejných prostranstvích a komunikacích bez povolení příslušného obecního úřadu není povoleno.

24. Za dodržení výše uvedených podmínek a podmínek daných rozhodnutí a vyjádřeními je zodpovědný navrhovatel.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Choťovice, Choťovice 1, 289 05 Žehuň

Odůvodnění:

Dne 25.4.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 24.7.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

· VaK Nymburk, a.s. dne 13.6.2007 č. 2168/2007

· MěÚ Kolín,odbor ŽPaZ dne 14.8.2007 č.j. OŽPZ/4634/07/Mi/Ro

· MěÚ Kolín,odbor ŽPaZ dne 2.1.2007 č.j. OŽPZ/4638/B/06/Ko/Ur

· Povodí Labe,s.p.,Hradec Králové dne 4.10.2006 č.j. PVZ/06/25314/Ma/0

· MěÚ Kolín,odbor výstavby-odd.pam.péče dne 19.10.2006 č.j. SÚ/2606/06/Im

· MěÚ Kolín ,odbor dopravy dne 6.11.2006 č.j. D 16491-2/06

· MěÚ Kolín ,odbor dopravy dne 16.11.2006 č.j. D 16886/06

· MěÚ Kolín ,odbor dopravy dne 2.8.2007 č.j. D 9112/07

· Krajský úřad Stř.kraje,odbor ŽPaZ dne 19.7.2007 č.108160/2007/KUSK-OŽP/Pu

· CHKO Kokořínsko,Mělník dne 23.7.2007 č. 01795/KK/2007

· TELEFÓNIKA O2 CR,a.s. dne 23.5.2007 č.j. 157579/06/CKO/M00

· ČEZ Distribuce ,a.s. dne 8.6.2007 č.j. MKKo

· Středočeská plynárenská a.s.,Ml.Boleslav dne 31.5.2007 č.j. STP-MB-070531/1328

· SÚS K.Hora, pracoviště Kolín dne 27.6.2007 č.j. 2966/2007

· ČR Min.obrany ,VUSS Litoměřice dne 19.6.2007 č.j. 3703/2007-1440

· Polabské muzeum,Poděbrady dne 5.10.2006 č.j. 1099/10/2006

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vlastníci všech připojovaných nemovitostí - dle výše uvedených čísel popisných

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 


Tento dokument obsahuje přílohu: zobrazení přílohy bude provedeno do nového okna prohlížeče

Chotovice-kanalizace.doc

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100