Obecní úřad -> Úřední deska obce Choťovice 
Název a anotace:

Zahájení územního řízení - kanalizace


M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D     M Ě S T E C   K R Á L O V É
stavební úřad

Náměstí Republiky 1, 289 03  Městec Králové


 
Č.j.:
 Výst/3536/07
 
 Městec Králové, dne 18.9.2007
 
Vyřizuje:
 Ing. Křížová
 
 
 
Tel:
 325 643 403
 
 
 

 


Obec Choťovice
Choťovice 1
289 05  Žehuň

 

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
 

Obec Choťovice, IČ 00640646, Choťovice 1, 289 05  Žehuň,
kterého zastupuje VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby,spol. s r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079, 500 03  Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel") podal dne 4.9.2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Kanalizace Choťovice - kanalizační  přípojky v obci Choťovice
115 ks

v návaznosti na stavbu vodního díla - Kanalizace Choťovice
povolené rozhodnutím MěÚ Kolín ze dne 20.12.2006 pod č.j. OŽPZ/4637P/06/Pr/Šp


Kanalizační přípojky budou napojeny na nové stoky "B" a na nové tlakové stoky "A,A1,A1.1,A1.2,V1,V2,V2-1,V2-2,C" 
Kanalizační přípojky jsou buď gravitační ( přípojka napojena od nemovitosti do stáv. kanalizace přes revizní šachtu) a
nebo tlakové ( přípojka napojena od nemovitosti do MČS- gravitační část a z MČS do tlakové kanalizace - tlaková část)  

PVC DN 150mm - celková délka 2434,9m
PVC DN 200mm - celková délka 222,0m
na gravitačních přípojkách  bude osazeno 17ks revizních šachet 

přípojky k čp.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
12,13,14,15,16,17,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,
52,54,57,58,59,60,
61,62,63,66,67,69,
71,72,73,74,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
91,92,93,94,95,97,98,99,100,
101,103,104,105,106,108,109,110,
111,112,113,115,117,118,119,120,
121,123,124,125,127,129,131,132
poz.parc.č. 421/32 zahr.
poz. parc.č. 118 zahr.

stavby přípojek jsou v zastavěném a zastavitelném území v k.ú. Choťovice
jedná se stavbu s velkým počtem účastníků řízení   

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Stavební úřad Městského úřadu  Městec Králové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

19. října 2007 (pátek) v 9.30 hodin

se schůzkou pozvaných na obecním úřadě v Choťovicích .

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu  Městec Králové, úřední dny: Po a St 8 - 17).

 

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Ing. Alena Křížová

vedoucí stavebního úřadu

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci (doručenky)
Obec Choťovice, Choťovice 1, 289 05  Žehuň
VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby,spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03  Hradec Králové 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/ 8, 405 02  Děčín 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21  Nymburk
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové 3
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast Povodí Labe -pracoviště Poděbrady, T.G.Masaryka 1130, 290 01  Poděbrady


dotčené orgány státní správy
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor se sídlem v Kolíně, Polepská 634, 280 00  Kolín 4
Městský úřad  Kolín odbor dopravy, Karlovo náměstí  78, 280 12  Kolín
Městský úřad Kolín Odbor výstavby,odd.památkové  péče, Karlovo náměstí 78, 280 12  Kolín 1
Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12  Kolín
Městský úřad Kolín stavební úřad - úřad územního plánování, Karlovo nám. 78, 280 02  Kolín 2
Policie ČR Okresní ředitelství - dopravní inspektorát, Nymburk, 288 00  Nymburk
Správa a ochrana přírody Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149, 276 01  Mělník 1
Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze územní pracoviště v Kolíně, U Nemocnice č.p. 2, 280 02  Kolín 3


ostatní
Správa a údržba silnic Kutná Hora ,přísp.org., Cihlářská č.p. 445, 284 80  Kutná Hora

 

 

vlastní

 

 


Tento dokument obsahuje přílohu: zobrazení přílohy bude provedeno do nového okna prohlížeče

zahajeni_uzemniho_rizeni_-_kanalizace.htm

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100