Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č.20 ze zasedání ZO ze dne 23.10.2009


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 20. konaného dne 23.l0:.2009

 

Čas: 18.35 – 20.35 hodin

Přítomni: Slavíček Josef, Petrášek Milan, Mašková Kristina, Dulovec Luděk, Hněvsa Pavel, Tichý Jaromír

Omluveni: Nováková Petra

 

Program:  1/ Kontrola usnesení a schválení zápisu z minulého jednání ZO 4.9.2009

                2/ Hospodaření obce k 30.9. 2009 a rozpočtové opatření č.4

                3/ Zpráva o činnosti zastupitelstva od minulého zasedání konaného 4.9.. 2009

                4/ Zpráva o činnosti kulturní komise

                5/ Zpráva komise lesního hospodářství

                6/ Schválení inventarizační komise

                7/ Diskuze

                8/ Usnesní a závěr

 

ad1/   Ověřovatel posledního zápisu z jednání ZO dne 4.9.2009 paní Mašková  doporučila zápis ke schválení 6:0:0

          Ověřovatelé dnešního zápisu: Petrášek Milan  Dulovec Luděk     6:0:0

          Návrhová komise: Tichý Jaromír, Mašková Kristina a Dobříchovský Josef     6:0:0

 

ad2/  Zpráva o hospodaření obce k 30.9. předseda finančního výboru pan Petrášek   

 

         Příjmy:  1 513863,- Kč                                        Výdaje: 1 649 031?_ Kč

       

        

         Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.4        schválené  6:0:0

 

ad3/ Zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání předložil  Slavíček Josef - starosta

         - zastupitelé se sešli v tomto období ke dvěma pracovním schůzkám a projednávali 

-          Zhotovení nových fotogravií obce

-          řešní nedoplatků za odvoz TDO, vodovodu a kanalizace

        -    svoz nebezpečného odpadu

        -   zabezpečení sbírky pro Diagonii Broumov

-          zabezpečení splnění úkolů v obecním lese na rok 2009

-          schůzovou činnost výborů a komisí , vypracování plánů schůzí na rok 20l0

         - napojení občanů na kanalizaci

         - výstavbu cyklostezky

         -  žádost firmy Galafruit na výstavbu čerpací stanice

         -  vyhodnocení dětských rybářských závodů a posvícenského rybaření dospělých

         -   zabezpečení vyhodnocení dotace na zavedení Czech POINT ve výši 73 000,- Kč od MV

         - II. Etapa pozemkových úprav

         -  zabezpečení slavnostního otevření cyklotrasy dne 28.l0 včetně pozvání hostů

         - žádost o provedení l. změny územního plánu obce

-          žádost pana Budi ohledně úpravy prostranství před jeho domem

-          projednána možnost na podání žádostí o fin. Prostředky z vypsaných grantů Střed. kraje

 

ad4/   Zprávu o činnosti kulturní komise předložila paní Mašková

 

ad5/  Zprávu o zabezpečení úkolů v lesní hospodářství předložil předseda komise pan Hněvsa

         - stanovéné úkoly lesním hospodářem na rok 2009 budou provedeny do konce listopadu 2009

 

ad6/    Bylo projednáno a schváleno složení inventarizační komise: Petrášek Milan – předseda komise  

           členové komise: Slavíčková V.,Tichý J., Vejchodová D. a Dobřichovský Jos. starší

   

         

 ad7/ Diskuze:

                   - Dobřichovský – osazení značek na cyklostezce        

                  - Tichý Jar. – upozornil na nedodržování povinnosti třídění odpadů

                  - Slavíčková- projednat s odborem dopravy možnost snížení rychlosti na hl. komunikaci při pořádaných akcích

  

  ad8/  Usnesení č.20 ze zasedání ZO konaného 23.l0. 2009

 

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

          20a/  zápis z posledního jednání ZO konaného 4.9.2009

          20b/ zprávu o hospodaření obce k 30:9.2009

          20c/ složení inventarizační komise

          20d/ žádost o provedení první změny územního plánu obce        

          20e/ rozpočtové opatření č. 4/2009

          20f/ směnu obecních pozemků č.p.162/2, 436/90,141/2,161/2,466/122,433/5,436/99,175,433/11,152/3,140/3,639 a 64O/6 v k.ú. Choťovice

                 o celkové výměře 3 461 m2 za pozemek ing. Horáka č.p. 951 o výměře 3 823 m2

   

 

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

20a/ informaci o činnosti kulturní komise

20b/informaci o komise lesního hospodářství  

20c/zprávu o dokončení cyklostezek a odpočívadla

20d/ žádost pana Budi

20/c žádost firmy Galafruit

 

  1. Zastupitelstvo obce ukláda:

20a/ zabezpečit slavnostní otevření cyklostezek a odpočívadla  28.10 .2009  zodpovídá: Slavíček

20b/ zabezpečit zahájení adventu      zodpovídá: Nováková                        

20c/ zabezpečit závěrečné vyhodnocení  Czech POINT     zodpovídá: Nováková

20d/ projednat a přijmout rozhodnutí k žádosti pana Budi       zodpovídá: Slavíček

20e/ projednat dokumentaci Galafruit a rozhodnout o povolení do 21.11.2009     zodpovídá : Slavíček

20f/ ukládá  finančnímu a kontrolnímu výboru vypracovat a ZO předložit plány práce na rok 2010

                                                                         zodpovídají: Petrášek a Tichý    do 4.12.2009

                                                                                                               


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100