Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č. 22 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 8.1. 2010


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 22 konaného dne 8.1.2010

 

Čas: 18.00 – 1915 hodin

Přítomni: Slavíček Josef, Petrášek Milan, Mašková Kristina, Dulovec Luděk, Hněvsa Pavel, Novíková Petra

Omluveni: Tichý Jaromír

Program:  1/ Kontrola usnesení a schválení zápisu z minulého jednání ZO 4.12.2010

                2/ Zápis a projednání zprávy inventarizační komise

                3/ Zpráva o činnosti zastupitelstva od minulého zasedání konaného 4.12.2010

                4/ Zpráva o hospodaření k 30.11.2009

                5/ Diskuze

                6/ Usnesení azávěr               

ad1/   Ověřovatel posledního zápisu z jednání ZO dne 4.12.2009 pan Hněvsa  doporučil zápis ke schválení 6:0:0

          Ověřovatelé dnešního zápisu: Petrášek Milan  a Slavíček Josef     6:0:0

          Návrhová komise: Tichý Jaromír, Mašková Kristina a Dobříchovský Josef     6:0:0

 

ad2/   Inventarizace majetku  obce k 31.12.2009    

-          Předseda komise pan Petrášek seznámil se zápisem inventarizační komise

-          Předložil zastupitelstvu obce návrh na vyřazení z majetku obce v částce 165 649,- Kč / viz. zpráva/

-          Doporučení prominutí pohledávek v částce 1 000,- Kč

-          Celková hodnota majetku obce 46 148 532,38 Kč

      

 

ad3/ Zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání předložil  Slavíček Josef – starosta

-          BIO odpad – 59 vyjádření odsunuto na příští jednání

-          Europrojekt – najatá firma pro Galafruit- závlaha pro sady- náš požadavek zachování minimálního průtoku v náhoně po celý rok

-          Žádost ZŠ na finanční příspěvek pro děti v škole v přírodě, 6 dětí á 1000,- Kč

-          Ples obcí 13.3. 2010 – požadavek tombola 2000,- Kč, zajištěny dva stoly autobus odjíždí 18,45 hodin

-          Kontrola hospodaření obce za rok 2009 proběhne 25.2. 2010 kontrolním oddělením KÚ

-          Automotoklub Žiželice – pořádání relye

-          Registrace žádosti o finanční dotace za práce v obecních lesích na rok2010

-          Žádost pí. Burkoňové o sproštění poplatku za TDO – zamítnuto

-          Příprava  zastupitelstva obce dne 5.3.2010 od 19.00 hodin

-          Dětský karneval dne 27.2. od 15.00hodin – požadavek na 1 000,- Kč na zabezpečení akce

-          Kontrola V a K , závěrečné vyhodnocení akce 11.1. 2009 – doporučení o přiznání plné výše dotace

 

Ad4/ Zpráva o hospodaření obce k 30.11.2009- předložil Petrášek

            P: 2 523 434,61 

            V: 2 316 404 81 Kč

 

Ad5/  Diskuze: 0

 

          

           Usnesení č. 22 ze schůze zastupitelstva obce ze dne 8.1. 2010

 

    1/  Zastupitelstvo obce schvaluje:

    22a/ - prominutí pohledávky

    22b/ souhlasí s odepsáním majetku obce navržené inventarizační komisí

    22c/zápis z inventarizační komise o provedení inventury k 31.12.2009 včetně příloh

    22d/zápis ze zasedání ZO.12.2009

    22e/zprávu o hospodaření obce k 30.11.2009

    22f/příspěvek na ŠvPř á 1 000,-Kč   6 dětí

    22g/tombolu na ples obcí ve výši 2 000,- Kč

    22h/žádost o registraci fin. prostředků pro obecní lesy na rok 2010

    22ch/1 000,- Kč pro kulturní komisi na zabezpečení dětského karnevalu

  

            

   2/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

   22a/zprávu o činnosti ZO a OÚ od posledního zasedání dne 4.12.2009

   22b/ výsledek o BIO odpadu v obci

   22c/ žádost Europrojektu o závlahu v sedu

   22d/ informaci o konání plesu obcí

   22e/ termín kontroly hospodaření KÚ

  

   3/ Zastupitelstvo obce ukládá:

   22a/ na příštím ZO dne 5.3. rozhodnout o BIO odpadu

   22b/ na příštím ZO dne 5.3. rozhodnout o povolení závlah v sadu

   22c/ zabezpečit oslavu MDŽ dne 13.3. 2010                                                 6-0-0

    

aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100