Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č. 23 ze zasedání ZO ze dne 5.3.2010


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.23  konaného dne 5.3.2010

 

Čas. 19.00 – 21.25 hodin

Přítomni:Slavíček, Petrášek, Nováková, Hněvsa , Mašková,Dulovec a Tichý

 

 

Program: 1/ Schválení zápisu z minulého jednání

                2/Zpráva o hospodaření obce k 31.12.2009

                3/Zpráva o činnosti ZO a obecního úřadu od posledního jednání ZO

                4/ Zprávy jednotlivých komisí

                5/ Diskuze

                6/ Usnesení a závěr

 

Ad1/   Ověřovatel zápisu z minulého jednání ZO ze dne 8.1. 2010 pan Slavíček doporučil zápis ke schválení 7-0-0

           Ověřovatelé dnešního zápisu:  Dulovec a Mašková

           Návrhová komise: Nováková, Hněvsa a Kohout

 

 

Ad2/ Zprávu o hospodaření obce k 31.12. 2009 předložil pan Petrášek

          Příjmy: 2 888 680,- Kč                  Výdaje: 2 989 861,-  Kč

 

 

Ad3/  Zprávu o činnosti ZO a obecního úřadu od posledního jednání předložil starosta Slavíček

 • Projednání zprávy inventarizační komise
 • vyřazení nepotřebných věcí z majetku obce , včetně prominutí starých pohledávek v hodnotě 1 000.-Kč
 • nedoplatky za odvoz TDO v roce 2009
 • Odvážení bioodpadu, na anketu obecního úřadu reagovalo  59 spoluobčanů, 36 občanů je pro
 • Projednání žádosti Europrojekt na závlahy sadů
 • Projednání žádosti ZŠ Žehun o příspěvek na školu v přírodě
 • Zajištění plesu obcí na Hradčanech dne 13.3. 2010
 • Registrace práce v obecních lesích na rok 2010
 • Informace o proběhlé kontrole hospodaření OÚ za rok 2009
 • Výsledek kontroly čerpání dotace na výstavbu V a K
 • Projednání žádosti paní Burkoňové
 • Výsledek jednání na  odboru živ. prostředí Kolín ohledně zavlažování sadů
 • Projednání žádosti Galafruit na výstavbu ubytovacího zařízení na Mirkovci
 • Změny hranic katastru obce v průběhu druhé etapy pozemkových úprav
 • Volby do PS dne 28. a 29. 5.2010
 • Možnost prodeje akcií ČS
 • Známkový systém svozu TDO posunut na 4.4.2010
 • Zajištění MDŽ

 

Ad4/   Zprávy jednotlivých komisí

 • Sociální komise – MDŽ se uskuteční dne 13.3. 2010, program zajištěn
 • Kulturní komise- proběhl dětský karneval za velké účasti dětí

                      - připravujeme hledání velikonočního vajíčka

 • Komise lesního hospodářství- úkoly na rok 2010 jsou rozděleny mezi občany, kteří mají zájem o dřevo

                                          - bude nutné provést vyžnutí oplocenky

 • Komise životního prostředí- v průběhu zimního období došlo k značnému okusu ovocných stromků na návsi- předložit návrh řešení
 • Kontrolní výbor- seznámení s činností výboru
 •                           - je nutné vypracovat pasport místních komunikací
 •                          - opravit traktůrek na sekání trávy

 

Ad5/ Diskuze: Nováková – sbirka Diakonie Broumov předpokládaný termín duben

                        Slavíček- BIO odpady – obec by měla zavést svoz BIO

        zalévání sadů je možné povolit pokud bude dodržen minimální průtok v náhonu 80 l/s         

 

 

 Usnesení č. 23 zastupitelstva obce ze dne 5.3.2010

 

       1.  Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

       23/a zápis z jednání ZO konaného dne 8.1.2010

       23/b zprávu o hospodaření obce k 31.12. 2009

       23/c nesouhlasí s prodejem akcií ČS

       23/d se zavedením BIO odpadu včetně nákupu popelnic

       23/e změny pozemkových úprav- cesty

       23/f změnu průběhu katastrální hranice Choťovice-Lovčice u Nového Bydžova a změnu průběhu katastrální hranice Choťovice – Žehuň podle návrhu komplexní pozemkové úpravy            

              Choťovice

       23/g nákup traktůrku na sekání trávy  do 150 tisíc,-Kč

      

 

       2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

       23/a žádost firmy Galafruit na zavlažování sadů

       23/b žádost firmy Galafruit na výstavbu ubytovny

       23/c přípravu MDŽ

       23/d změnu termínu známkového svozu od 4.4.2010

       23/e informaci o kontrole hospodaření obce KÚ

      

       3. Zastupitelstvo obce ukládá:

 

       23/a zabezpečit výběr multifunkčního traktůrku

                                                                  termín 20.4.2010

                                                                  zodpovídá: Petrášek

      23/b zabezpečit oslavu MDŽ

                                                                  Termín 13.3.2010

                                                                   zodpovídá: Slavíček

      23/c zabezpečit objednávku BIO popelnic                                                                  

                                                                 Termín: březen 2010

                                                                         zodpovídá: Slavíček    


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100