Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č. 09. z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce


Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.2.2008

  

Čas 18.30 – 20,O5 hod.

Přítomni : Slavíček Josef, Nováková Petra, Mašková Kristina, Petrášek Milan, Dulovec Luděk, Hněvsa Pavel

Omluveni: Tichý Jaromír – zaměstnání

 

Program: 1. Kontrola usnesení a schválení zápisu z posleního jednání ZO ze dne 25.1. 2008

                2.Hospodařaní obce za poslední období

                3. Zpráva  o činnosti OÚ od posledního jednání ZO

                4. Hospodaření v obecním lese

                5.Informace kulturní komise

                6. Příprava MDŽ

                7. Informace o výstavbě vodovodu a kanalizace

                8. Diskuze

                9. Usnesení a závěr

         Program jednání byl schválen 6 : 0 : 0

 

Ad 1/   Zápis z jednání 25.1. 2008 byl schválen 6 : 0 : 0

            Ověřovatelé dnešního zápisu : Dulovec a Petrášek

            Návrhová komise: Nováková, Mašková a Kohout    schváleno 6:0:0

Ad2/   Hospodaření obce – zprávu předložil p.Petrášek předseda fin. Výboru

             - Rozpočtové příjmy:

- Rozpočtové výdaje 18 340 818,- Kč

-         Stav běžného účtu u KB  911 510,- Kč

-            

 Ad 3/  zpráva o činnosto OÚ

-         proběhla dvě pracovní setkání zastupitelů

-         audit hospodaření obce 28.1. 2008

-         inventarizační zápis

-         rozpočtová opatření č. 4

-         odpis majetku v hodnotě 27 973,- Kč

-         zabezpečení dětského karnevalu dne 14.2.

-         žádost p. Slavíčka Pavla o možnosti hudebních zkoušek v hasičárně

-         stížnost p. Pilaře na neoprávněné užívání obecního pozemku

-         plnění úkolů v obecním lese dle pokynů lesního hospodáře

-         příprava dnešního zasedání

-         výstavba vodovodu a kanalizace

-         projednání vyhlášky č. 37/ 2008 o odměnách  ZO nereflektuje

-          

Ad 4/  Hospodaření v obecním lese- zprávu předložil p. Hněvsa P

 

-         čištění kraje Mrštníku

-         plán 39 kubíků, rozděleno 13 dílců, zpracována asi polovina nutno ukonči práce do konce dubna

         

Ad 5/ Informace kulturní komise předložila p. Mašková před. Kult. Komise

-         16.2. dětský karneval  zúčastnilo se 25 masek, proběhlo vyhodnocení nejlepších masek včetně sladkých odměn

-         peníze z dobrovolného vstupného budou použity na občestvení děti na čarodejnice 30:4.2008

   

  Ad6/    Zabezpečení MDŽ    předložila p. Nováková místostarostka obce

  

-         oslava proběhne v sobotu 8.3. 2008, zabezpečeno kulturní vystoupení dětí, hudební doprovd pan Tuček,

-         zajištěno malé pohoštění, květina a přípitek který přednese p. Slavíček- starosta

-         blahopřání a pozvánku připraví p. Krobot

-         občerstvení a obsluhu žen zabezpečí mužská část zastupitelstva

  

Ad7/    Výstavba vodovodu a kanalizace  zprávu předložil starosta obce

-         vodovod-výstavba vodovodu se blíží k závěru – hlavní řady jsou natlakovány a odzkoušeny

-         zájem o připojení je nutno nahlásit na OÚ nebo u vedoucího stavby do kolaudace pouze voda jako užitková

-         vodoměrná souprava 1 400,- + DPH

-         vodoměrné šachty z Konárovic   4 600,-Kč

-         kanalizace- probíhá odstraňování zjištěných závad

-         započnou práce na tereních úpravách včetně osetí travou

-         začátek napojování po 15. dubnu

-         cena navrtávky včetně 1 metru trubky 1 620,- Kč

-         zkušební zkoušky na ČOV v Žehuni 15 dubna

            

Ad8/ Diskuze: Gr“undlerová- stav stojánků na elektřinu

               -Štěrba Fr. Kopání na veřejném pozemku, stavební povolení, vedení kabelizace

               -Kohout- vyčištění prostoru před domem

-         Zeman- zda funguje stará dešťová kanalizace

-         Molnár- přezíznutí silnice

-         Na diskusní příspěvky odpověděl starosta na místě

-          

-                             Ad9/ Usnesení č.9 ze zasedání ZO dne 29.2.2008

-                             1/ Zastupitelstvo obce schvaluje:

-                             9a/ zápis z posledního jednání ZO ze dne 25.1.2008

-                             9b/ zprávu o hospodaření obce za rok 2007

-                             9c/ zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání

-                              

-                             2/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-                             9a/ informaci o hospodaření v obecních lesích

-                             9b/ zprávu KÚSK odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce

-                             9c/ žádost p. Slavíčka Pavla o pronájem místnosti

-                             9d/ Stížnost p. Pilaře na neoprávněné užívání cesty

-                             9c/ Infirmaci kulturní komise o činnosti

-                             9f/ Informaci o přípravě MDŽ

-                             9g/ vyhlášku nařízení vlády č.37/ 2008 Sb. O odměnách zastupitelů

 

3/ Zastupitelstvo obce ukládá:

9a/ dohodnout vytyčení vedení kabelů před započetím výkopových prací domovních kan, přípojek s panem Molnárem

                                                                                                      

9b/ požádat o dotaci na dokončení stoky B prostřednictvým VaK Nymburk

                             zodpovídá           :         starosta                                                                 


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100