Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č.10 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce


Zápis  ze zasedání ZO č.10 ze dne 18.4.2008

  

Čas: 19.oo -  21.15 hod

 

Přítomni: Slavíček Josef, Nováková Petra, Mašková Kristina, Petrášek Milan, Tichý Jaromír, Hněvsa Pavel, Dulovec Luděk

 

Program: 1/ Schválení zápisu z minulého jednání ZO dne 29.2.2008

               2/ Kontrola usnesení

               3/ Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2008

               4/Zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání ZO

               5/ Schválení závěrečného účtu za rok 2007

               6/ Diskuse

               7/ Usnesení a závěr

 

ad1/   - program schválen 7:0:0

          - ověřovatel posledního zápisu p. Dulovec doporučil zápis ke schválení    7:0:0

          - ověřovatelé dnešního zápisu – Mašková,Hněvsa   schváleno 7:0:0

         -  návrhová komise Tichý , Petrášek a Nováková    schváleno  7:0:0

  

ad2/  Kontrola usnesení- provedl starosta obce

-         elekt. Vedení dohodnuto s p. Molnárem

-         dotace na stoku B – nedoporučeno podání ze strany VaK Nymburk

-           

ad3/ Hospodaření obce k 31.3. 2008    předložil Petrášek předseda finančního výboru

-         příjmy:_  799 377,- Kč

-         výdaje: 1 045 536,- Kč

-         stav na BÚ u KB  1 019 000,- Kč

 

ad4/  Zpráva o činnosti OÚ  od posledního zasedání zastupitelstva obce předložil Slavíček starosta obce

-         pracovní setkání zastupitelů se uskutečnilo dvakrát. Jednou za účasti p. Macha zastupce VaK a p. Kratochvíla – majitele

-         firmy Stavební a realitní Nymburk. Byl prodiskutován zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích včetně § 3 domovní

-         přípojky. Vlastníkem domovní přípojky od hlavního řadu je vlastník nemovitosti tudíš i jejím plátcem.

  

           Vodovodní přípojky- obec garantuje občanům přivedení přípojky na hranici pozemku za což obec zaplatí 430 000,- Kč

-         vlastník nemovitosti si hradí vodoměrnou šachtu ,pokud jí musí mít, montáž vodoměru,cena napojení + vodomerná

-         souprava 4 165,- Kč

-         nahlášení na připojení vodoměru na OÚ, vlastník nemovitosti musí mít zaplacen stanovený příspěvek

 

          Kanalizace – do 30. května zkušební provoz ČOV v Žehuni, navrtávka jímky  1 620,.Kč napojení možné až po zahájení

                Provozu ČOV

-         připojení na kanalizaci si hradí vlastník nemovitosti sám, možnost dohodnutí výkopových prácí přes OÚ

-         přezezání asfaltu v komunikacích zabezpečí OÚ, nutno ukončit pokládku do 15. května, po tomto termínu budou prováděny

-         opravy komunikací

-         dne 29.4. – proběhne kolaudace vodovodu a kanalizace

-         k 30.4. končí splátkový kalendář, neuhrazené částky je třeba zaplatit

 

        Druhá část pozemkových úprav- dne 29.4. proběhne setkání vlastníků pozemků kterých se to týká. Jednání proběhne v pohostinství

       od 16.oo hodin.

 

        Daň znemovitostí- FÚ Kolín zašle každému vlastníkovy nemovitosti složenku domů do 15.5.

 

        Nepovolené užívání veřejného prostranství k parkování aut a skladování materiálu – nutno mít povolení od OÚ jinak je porušována

        Vyhláška obce a viník se vystavuje správnímu řízení.

 

       Žádost základní školy v Žehuni o příspěvek  dětem z Choťovic na školu v přírodě

 

ad5/ Schválení závěrečného účtu předložil p. Petrášek

-         účet byl řádně vyvěšen

-                     seznámil přítomné s důležitými údaji

 

ad6/  Diskuse: Hněvsa-hospodaření v obecních lesích, určena probírka v rozsahu 39 kubíků, do konce dubna bude splněno, podána

               žádost o dotace, zůstává vyžínání paseky, stále možná nahodilá těžba

                      Mašková -  pozvání na čarodějnice dne 30.4. od 17 .oo hodin , připraven program

                      Slavíčková- 1. blešárna 10.5. odpoledne výtěžek na MDD na výlet

                      Nováková- humanitární sbírka 10.5. od 9.oo do 11.oo hodin

                      Bulíček- možnost zveřejnění kontaktu na pana Žižku – výkopové práce

                      Mošnerová- povrchové úpravy před domem stav před dokončením

                      Gr“undler – výška a délka výkopu u kanalizační šachty

                     Bulíček  - umístění navrtávek na kanalizaci na Homolce

                     Netolická- spád kanalizace, zda nad nebo pod starou kanaluzací

                     Gr“undler- zpevnění vjezdu do chalupy

                     Mošnerová- cena zapojení vodoměrné soupravy, proč je cena tak vysoká když  cena soupravy je 1 600,- Kč

                     Gr“undler- termín stavebního povolení na vodovod

              Na všechny diskusní příspěvky okamžitě odpověděl p. Slavíček starosta

  

      Usnesení ze schůze zastupitelstva obce č.10  za dne 18.4.2008

          1/ Zastupitelstvo obce schvaluje:

           10a/ zápis z posledního jednání ZO konaného 29.2.

           10b/ hospodaření obce za 1 čtvrtletí roku 2008

           10c/ závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy Krajského úřadu SK o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

                  a s výhradou byly zjištěny méně závažné chyby y nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v paragrafu 10 odst.

                  3. písmene c, - obec v důsledku digitalizace chybně přecenila stávající pozemky

          10d/ zprávu o činnosti OÚ od posledního jednání

          10e/ smlouvu s VaK Nymburk č. 50/ 2008

 

         2/ zastupitelstvo obce bere na vědomí:

         10a/ zprávu o hospodaření v obecním lese

         10b/ informaci o výstavbě vodovodu a kanalizace

         10c/ zahájení druhé části pozemkové úpravy

  

       3. zastupitelstvo obce ukládá:

        10a/ provést kontrolu vyhlášky obce o udržování veřejného pořádku a kontrolu o třídění a svozu domovního odpadu

                                                                                                        termín: květen

                                                                                                        zodpovídá: kontrolní výbor

        10b/ provést kontrolu třídění a svozu komunálního odpadu

                                                                                                       termín: průběžně

                                                                                                       zodpovídá: kom. Životního prostředí

        10c/ zveřejnit informace o telefoním spojení na pana Žižku

                                                                                                      zodpovídá: Nováková

        10d/ vyhlásit a zabezpečit nákup vodoměrných šachet

                                                                                                      zodpovídá : Nováková

        10e/ zabezpečit dohled nad čarodě. Ohněm

                                                                                                     zodpovídá : Dulovec – předseda KŽP  


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100