Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č. 11 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce


Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce č. 11 konaného dne 4.7.2008

 

Čas : 19,10-20,15 hodin

Přítomni: p. Slavíček, p. Hněvsa, p. Petrášek, pí. Nováková

Omluveni: p.Dulovec, pí. Mašková a p. Tichý

 

Program: 1/ Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání ze dne 18.4.2008

                2/ Zpráva o hospodaření, rozpočtové opatření č.1 a č.2

                3/ Zpráva o činnosti OÚ od posledního jednání

                4/ Odstoupení členů komisí, návrhy na doplnění

                5/ Zpráva o činnosti komise lesního hospodáře

                6/ Zpráva o činnosti sociální komise

                7/ Diskuse

                8/ Usnesení a závěr

 

Ad 1/ Program navržen ke schválení  4 :  0: 0

          p. Hněvsa předložil zápis posledního jednání ke schválení, schváleno bez připomínek

                                                                                                                          4:0:0

          Ověřovatelé dnešního zápisu  p. Petrášek, p. Slavíček

          Návrhová komise : pí. Nováková, p. Hněvsa, p. Dobřichovský J. st.

 

Ad 2/ Zpráva o hospodaření – p. Petrášek

          Příjmy :

          Výdaje :

          Stav BÚ :

 

Ad 3/ Zpráva o činnosti OÚ od posledního jednání – p. Slavíček

-         kontrola úkolů z usnesení č. 10 ze dne 18.4.2008

-         kontrola vyhlášky o dodržování veřejného prostranství – uloženo KV

-         kontrola  třídění a svozu TDO

-         telefonní číslo na p. Žižku bylo zveřejněno

-         hromadný nákup vodoměrných šachet – vyhlášeno, nakoupeno

-         dohled nad pálením čarodějnic – uloženo KŽP

 

ZO se sešlo od posledního jednání 2x, bylo projednáváno

- práce v lese- prořezávka dřeva, úkoly v lese jsou splněny, zasláno p. Čapkovi, žádost na KÚ, dotace z KÚ 4 352,- Kč

- převzetí vodního díla od zhotovitele a pozemkového fondu v Nymburce, práce hrazena ze státního rozpočtu, propustek 792 000,- Kč opět hrazen ze státního rozpočtu, obec převzala do svého rozpočtu

- hliňák – srovnání, zasetí, vyčištění

- 29.4.2008 – kolaudace hlavních vodovodních řadů, nyní více než 60 lidí již je napojeno

                   - kolaudace hlavních kanalizačních řadů

- vyhláška o dodržování veřejného pořádku

   parkování, skladování materiálu

29.4.2008

- žádost p. Hněvsy J. čp. 89 – spor o hranici pozemku, po konzultaci doporučeno se nevměšovat, jedná se o veřejnoprávní spor, soudní cesta

- od 15.6.2008 týdenní svoz plastů, od příštího roku doporučeno schválit celoroční týdenní svoz plastů

- vodovod – domovní přípojky – chybí 4 uzávěry, nutné uchovat potvrzení o montáži vodoměru, pokud máme namontovaný vodoměr nutný odběr vody do 1 roku, jinak demontáž vodoměru

- kanalizace – při spuštění provozu a napojování – výskyt problémů / čerpadla, uzávěry, …/, snaha o odstranění

- sekání trávy – p. Burian zdravotně neschopen, na inzerát se přihlásila pouze jedna žena, zůstává stále problémem

- pořádek v čekárně a jejím okolí

 

Úkoly ZO v nejbližší době :

17.7. – přebírání nové cesty za Pilařovými

         - asfaltová cesta proti Korcům

         - jednání o sadech u Korec

            / vybudování skladových prostor na ovoce = na jednání jsme přizváni /

 

Ad 4/ - odstoupení sl. P. Hněvsové a pí. K. Petráškové z kulturní komise

-         návrh na doplnění pí. T. Olajošovou a pí. V. Tererovou

-         nepředložen návrh na doplnění KŽP za pana Stejskala

 

Ad 5/ Zpráva komise lesního hospodáře – p. Hněvsa

-         žádost o větší kontrolu v lese / vytváření nových cest, porušování porostu, narušení oploceném zvěří /

-         plánovaná těžba – ukončení k 30.4.2008

-         vytěženo – 86,5 pl. m. dřeva

-         odkoupení 20 zájemci, uhrazeno 15 375,-Kč

-         plánovaná těžba – 12 972,-Kč

-         dotace – 4 352,-Kč

-         těžba celkem – 19 727,-Kč = 102 pl.m.dřeva

-         zůstává úkol vyžnout oplocenku

-         těžba : souše,kůrovcové dřevo = nahodilá těžba

-         odhazování odpadu do lesního porostu !!

-         lesní pich – přistižení se sekyrkou nebo pilkou v lese, nejedná se o sběr = je to trestné!!

 

Ad 6 / Zpráva sociální komise – pí. Nováková

-         pracujeme stále v 5-ti členném složení

-         za poslední období návštěva 2 jubilantů

-         10.5.2008 proběhla sbírka pro Diakonii Broumov, problémy s odvozem, odvoz až 17.6.2008, poděkování všem zúčastněným

 

Ad 7/ Diskuse

-         pí. Nováková – vyjasnění pojmu parkovací místo, zpevněná část, žádost na OÚ

                                doporučeno stání na vlastním pozemku nebo ve vlastním vjezdu

-         pí. Kubíková – upřesnění financování v příštím čísle zpravodaje / nepřehledné /

                            - možnost vytištění veřejných vyhlášek / součást zpravodaje / nebo

                               alespoň na internetových stránkách obce

-         p. Petrášek – rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 doporučeno finančním výborem ke

                           schválení

Ad 8/ Usnesení a závěr

 

 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 11 konaného dne 4.7.2008 

ad 1/ Zastupitelstvo obce schvaluje:

         11 a/ zápis z posledního jednání ze dne 18.4.2008

         11 b/ zprávu o hospodaření obce k 30.5.2008

         11 c/ zprávu o činnosti OÚ od posledního jednání

         11 d/ rozšíření smlouvy s NYKOS o odvozu plastů týdně po celý rok

         11 e/ převzetí Žehuňského potoka do majetku obce bezúplatně od SS Jeneč

         11 f/ rozpočtové opatření č. 1 a č.2

         11 g/ T. Olajošovou a V. Tererovou za členky kulturní komise

 

ad 2/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

         11 a/ informaci o činnosti komise lesního hospodáře

         11 b/ informaci o činnosti sociální komise

         11 c/ informaci o výstavbě vodovodu

         11 d/ informaci o výstavbě kanalizace

         11 e/ odstoupení P. Hněvsové a p. Petráškové

 

ad 3/ Zastupitelstvo obce ukládá:

        11 a/ upřesnit ve zpravodaji financování OÚ

        11 b/ uveřejnit vyhláška obce do elektronické podoby na www stránky obce

  

Ověřovatelé : p. M.Petrášek

                      p. J Slavíček                                                     Zapsala: P. Nováková

 


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100