Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis č. 12

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.8. 2008

 

Čas : 19,05-20,45 hodin

 

Přítomni : p. Slavíček, p. Hněvsa, p. Tichý, p. Duhovec, pí. Mašková a pí. Nováková

Omluven : p. Petrášek

 

Program : 1/ Kontrola usnesení

                 2/ Hospodaření obce za 1. pololetí roku 2008

                 3/ Zpráva o činnosti ZO od posledního jednání

                 4/ Informace o volbách

                 5/ Zpráva o činnosti kulturní komise

                 6/ Zpráva o činnosti komise životního prostředí

                 7/ Diskuse

                 8/ Usnesení a závěr

 

Ad 1/ Program byl schválen 6/0/0

          Ověřovatel p. Slavíček postoupil zápis z minulého jednání ke schválení

          Zápis byl schválen 6/0/0

          Ověřovatelé dnešního zápisu pí. Mašková a p.Tichý

          Návrhová komise p. Tichý a p. Dobřichovský

          

          Kontrola usnesení – zpravodaj vyjde začátkem měsíce října

                                           Upřesnění finančních záležitostí

                                        - vyhlášky na www stránkách do konce roku 2008

 

Ad 2/ Zpráva o hospodaření za 1. pololetí roku 2008 – pí. Vejchodová

          Příjmy :

          Výdaje :

          Stav běžného účtu :

 

Ad 3/ Zpráva o činnosti ZO od posledního jednání 4.7.2008 – p. Slavíček

-         2 pracovní porady

-         hospodaření obce

-         úhrady podílů na vodovod a kanalizaci – 9 nedoplatků

-         1 rest na poplatcích TDO

-         1 rest na poplatcích za psy

-         půjčka od VaK Nymburk

-         žádost obyvatel o osvětlení

ZO schválilo nákup 3 sloupů a světel, přidána bude i rozhlasová aparatura na Homolce, zabezpečí p. Beneš J.

-         uznání vod. a kanal. řádu za provozuschopný

-         78 vodovodních přípojek

-         stavební povolení platí do března 2009, bude upozorněno ve zpravodaji

-         kanalizace dle zákona č.

      povinnost napojení se do konce roku 2008, pokud ne, tak od ledna je nutné ¼ ročně dokladovat likvidaci odpadních vod, nejbližší čistička Poděbrady 2000,- Kč

-         smlouvy vodovod a kanalizace – na žádost VaK Nymburk byly zaslány adresy chalupářů a přibližný počet  lidí tyto chalupy navštěvující, smlouvy jim budou zaslány,

trvale bydlící obyvatelé – bude sdělen termín sepisování smluv na OÚ vyhlášením

-         směna pozemků pod družstvem, ZO doporučuje směnu s ing. Horákem za stejně          

velkou výměru

-         výsadba sadů firmy Galafruit

-         kolaudace polní cesty u Korec, převzetí do vlastnictví obce

-         úklid školní zahrady, terénní úpravy

-         odvoz starého železa, finanční prostředky budou použity na zakončení prázdnin

rybářské závody, ZO schvaluje nákup ryb a odměn ve výši 2 500,- Kč

-         pracovní na sekání trávy stále chybí, úvaha o pracovním úvazku,

nyní obec rozdělena mezi zastupitele obce, kteří budou dané části udržovat

-         příprava veřejného zasedání

-         2.9.2008 kolaudace čističky odpadních vod v Žehuni

-         kontrola sociálního a zdravotního pojištění

-         třídění TDO a uklízení popelnic

-         zajištění voleb

 

ad 4/ Zajištění voleb – p. Slavíček

-         1 okrsková volební komise

-         počet členů komise 3 + 1 zapisovatel

-         vyvěšeno na úřední desce

-         senátní volby 2 kola

-         volby se uskuteční v zasedací místnosti OÚ

 

ad 5/Zpráva o činnosti kulturní komise – pí. Mašková

-         za 1. pololetí 3 akce / maškarní karneval, čarodějnice, výlet do Loučeně ke Dni dětí

-         prázdninová činnost – indiánské léto

/ ukončení v sobotu 23.8. 2008 odpoledne v 15 hodin u OÚ /

-         plán akcí na září a říjen

 

ad 6/ Zpráva o činnosti komise životního prostředí – p. Duhovec

-         komise řešila odvoz odpadu k přístavu a na jiná místa, kam odpad nepatří

-         příprava brigády na Bezděkově  23.8.2008

-         parkování aut na obecních pozemcích

-         třídění organického odpadu, výhledově stavba sběrného dvora

 

ad 7/ Diskuse

p. Slavíček – informace o stavu zeleného pásu okolo dálnice

                     výkup pozemků od majitelů 80,- Kč / m

p. Plachý – nulový odběr vody

                   poplatek za odběr vody

p. Burian – chybí montážní list vodoměru, obdržel pouze složenku

pí. Netolická – napojení kanalizace až do roku 2010

                        ! v obce je kanalizační řád, obyvatelé jsou povinni se napojit !

pí. Chalupníčková – terénní úpravy na cestě k rybníku, není možné vjet na svůj pozemek, po vyhrabání p. Bulíčka je zde neupravené velké kamení, které je třeba srovnat a pokrýt hlínou

pí. Kuklová – parkování p. Bulíčka před jejím domem čp.18

p. Zeman – koupě popelnice, cena popelnice 1029,- Kč 

ad 8/ Usnesení a závěr

 Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.8.2008                

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

12 a/ - zápis z minulého jednání ZO ze dne 4,7,2008

12 b/ - zprávu o hospodaření za 1. pololetí roku 2008

12 c/ - zprávu o činnosti ZO od posledního jednání

12 d/ - směnu obecních pozemků nacházejících se pod objektem družstva za stejně velkou výměru

12 e/ - příspěvek 100,- Kč na dítě a měsíc, které navštěvuje MŠ Žehuň

12 f/ - finanční příspěvek 2 500,- Kč na rybářské závody a ukončení prázdnin

 

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

12 a/ - informaci o zabezpečení voleb

12 b/ - informaci o činnosti kulturní komise

12 c/ - informaci o činnosti komise životního prostředí

   

Ověřovatelé dnešního zápisu: pí. Mašková a p. Tichý

Zapsala : Nováková Petra


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100