Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č.13 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.10.2008


Zápis č. 13ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice konané dne 24.10.2008 

Čas: 19,00-20,20 hodin

Přítomni: Slavíček, Nováková, Tichý, Petrášek, Mašková, Dulovec

Omluveni : Hněvsa

Program : 1/ Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva, kontrola usnesení

            2/ Zpráva o hospodaření obce ke dni 30.9.2008

            3/ Zpráva o činnosti ZO od posledního jednání zastupitelstva obce

            4/ II. Pozemková úprava

            5/ Zpráva o činnosti kontrolního výboru

            6/ Jmenování inventurní komise

            7/ Diskuse

            8/ Usnesení a závěr

ad 1/ Schválení programu 6/0/0

            Schválení zápisu z posledního jednání doporučen p. Dulovcem ke schválení,  schváleno 6/0/0

            Ověřovatelé dnešního zápisu p. Petrášek , p. Tichý

            Návrhová komise pí. Nováková, pí.Mašková a p. Slanina

Ad 2/ Zpráva o hospodaření obce k 30.9.2008 – p. Petrášek

            P: 2 942 951,- Kč

            V: 3 928 737,- Kč

            BÚ: 1 426 787,- Kč

            Rozpočtové opatření č.3 a č.4.

Ad 3/Zpráva o činnosti ZO od posledního jednání ZO ze dne 22.8.2008 – p. Slavíček

-         2x pracovní schůzka

-         II. etapa pozemkové úpravy

-         příprava vydání zpravodaje č.3

-         dopis pí. Kopáčové

-         Pozemek č. 677- příkop u Synků, není majetkem obce, vyčištění , nabídka odkoupení dle odhadní ceny, zadáno p. Rousovi

-         3.10.2008 – sepisování smluv s VaK, V+K

-         dopis OS Dobšané – zviditelnění cyklostezek, 10,-Kč na obyvatele = 2 010,-Kč

-         SUDOP Praha – jednání ohledně zeleného pásu, začali sázet od Mirkovce, Zahrady Chlumec n. Cidl. / výherce výběrového řízení /, dokončení do konce kalendářního roku

-         opěrná zeď u Synků – oprava po stavbě kanalizace

-         údržba silnic Kutná Hora- popraskaná zeď na okraji vozovky, nahlášeno k opravě, slíbeno projednání

-         návrh www stránek obce

-         doplnění osvětlení obce u Bartoníčkových, Francových a dolnění rozhlasu u Bulíčkových

-         smlouvy o provedení práce

- p. Beneš J. – údržba veřejného osvětlení 10 000,-Kč

- p. Petrášek M. – sekání trávy 4 500,-Kč

- pí. Slavíčková V. – vedení knihovny  2 000,- Kč

-         převezení kontejneru na sběr železa

-         posvícení

-         vítání občánků

-         volby

-         dílčí audit přezkoumání hospodaření OÚ

-         nové vyhlášky z MV os pí. Vejsadové

novelizace vyhlášek

požární řád obce

-         stanovení členů inventarizační komise

-         výsledek z přezkoumání hospodaření OÚ

-         úkoly lesního hospodářství / nutná brigádnická pomoc /

-         vyčištění Bezděkova

-         půjčovné lavic a stolů

-         žádost ZŠ Žehuň o příspěvek na 100 let školy

-         placené kopírování

-         POV – příspěvek na úroky z úvěrů 209 000,- Kč

žádost o dotaci z KÚ

-         plány práce ZO, finančního a kontrolního výboru

-         stav cest po zemědělské technice, rozmačkané krajnice

-         připomínky k autobusovým spojům / Býchory /

-         dokončení povrchových úprav po stavbě kanalizace

-         problém s napojením p. Černého na obecní kanalizaci

-         žádost o peníze na opravu kostela ve výši 4 500 000,- Kč, pomoc pí. Fundové

-         nástin finančních prostředků na rok 2009

-         sekání trávy – zajištění pracovníka, informace z ÚP Kolín, žádost o 2 pracovní místa, z ÚP možný plat 10 500,- Kč a možný doplatek obce

-         příprava veřejného zasedání

 

ad 3/ Zpráva o činnosti kontrolního výboru – p. Tichý

-         kontrola činnosti jednotlivých komisí a výborů včetnš zápisů

-         kontrola plateb za dřevo

-         finanční příspěvek na výstavbu kanalizace a vodovodu, stále chybí 138 000,-Kč

-         TDO chybí 400,- Kč

-         poplatek za psy chybí jeden majitel / 2 psi 250,- Kč /

-         kontrola a plnění vyhlášek obce

 

Ad4/ II. Etapa pozemkové úprava – p. Slavíček

-         seznámení s úpravami dle mapy

 

Ad 5/ Vyhlášky obce

-         č. 1/2009

-         č. 2/2009

-         č. 3/2009

-         požární řád obce

 

ad 6/ Diskuse

-         nebyl projednávám žádný diskusní příspěvek

 

ad 7/ Návrh na usnesení


 

Usnesení č. 13

z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.10.2008

 

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje:

   13 a/ zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 22-8-208

   13 b/ ověřovatele dnešního zápisu p. Petráška  a p. Tichého

   13 c/ zprávu o hospodaření obce k 30.9.2008

   13 d/ zprávu o činnosti ZO a OÚ od posledního jednání ZO

   13 e/ návrh společných zařízení navržených ve druhé etapě pozemkových úprav

   13 f/ inventarizační komisi ve složení M.Petrášek- předseda, ščlenové- Vejchodová D., Slavíčková V.,Tichý j., Dobřichovský j. st.

   13 g/ smlouvy o provedení práce

            p. Beneš J., p. Petrášek M., pí. Slavíčková V.

   13 h/ rozpočtové opatření č. 3 a č. 4

   13 ch/ obecní vyhlášku č. 1/2009 o systému sběru přepravy a třídění TDO

   13 i/ obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru TDO

   13 j/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

   13 k/ požární řád obce č. 4/2009

   13 l/ příspěvek ZŠ Žehuň 5 000,- Kč na oslavy 100 let školy

   13 m/ příspěvek OS Dobšané 2 010,- Kč na zviditelnění cyklostezek

   13 n/ žádost o dotaci z úvěru POV

 

2/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

   13 a/ návrh náhradní výsadby za vykácené stromy a keře v souvislosti s výstavbou D11

   13 b/ zprávu kontrolního výboru za 3. čtvrtletí 2008

   13 c/ zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce kontrolním oddělením KÚ ze dne 15.10.2008

 

3/ Zastupitelstvo obce ukládá :

   13 a/ vypracovat plán práce ZO, finančního a kontrolního výboru na rok 2009

            Z: starosta a předsedové výborů                T: 10.12.2008

   13 b/ předsedům výborů a  komisí předložit finanční požadavky na rok 2009

           Z: předsedové komisí a výborů                   T: 30.11.2008

   13 c/ zabezpečit úkoly v obecním lese stanovené lesním hospodářem ze dne 14.10.2008

           Z: p. Hněvsa

   13 d/ zabezpečit zahájení adventu

           Z: pí. Nováková                                            T: 29.11.2008

 

Zapsala: Nováková Petra

Ověřovatelé dnešního zápisu: p. Petrášek M. a p. Tichý J.


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100