Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 12. 12. 2008


Zápis č.14

ze zasedání zastupitelstva obce konaného 12. 12. 2008

 

Čas: 18,10 – 19,45

Přítomni: p.Slavíček, p.Hněvsa, p.Petrášek, p.Tichý, p.Dulovec, pí.Nováková, pí    Mašková

Program: 1) Schválení zápisu ze dne 24. 10. 2008, kontrola usnesení

     2)  Zpráva o hospodaření

               Návrh rozpočtu na rok 2009

     3)  Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání

     4)  Zhodnocení práce zastupitelstva od posledního zasedání

    5)  Diskuze

    6)  Usnesení a závěr

 

ad1) Zápis doporučen p. Petráškem ke schválení

schválen  7 : 0 : 0

ověřovatelé dnešního zápisu :

návrhová komise :

zapisovatelka : Petra Nováková

 

ad2) Zpráva finančního výboru – p. Petrášek

·        k 30. 10. 2008

P : 3.133.936,-Kč

V : 4.110.869,-Kč

BÚ : 1.349.000,-Kč  ( k 10. 12. 2008 )

 

Návrh rozpočtu na rok 2009 :

P : 1.994.000,-Kč

V : 2.479.000,-Kč

dofinancování 485.000,-Kč

 

p. Petrášek seznámil s jednotlivými položkami rozpočtu a za finanční výbor doporučil ZO

ke schválení

ad3) Zpráva o činnosti ZO A OÚ – p. Slavíček

-         plány ZO a výborů – vypracováno na rok 2009

-         úkoly v lesnickém hospodářství – pouze nahod. těžba

-         zabezpečení adventu – splněno

-         PS  3x  ( 31. 10. – výjimečné, pouze napojení p. J. Černého, čp.130 )

-         finanční požadavky výborů a komisí na rok 2009

-         plán ZO 2009

-         úprava platů ZO a předsedů výborů, zaměstnanců => zvýšení od 1. 1. 2009

-         dodatek ke smlouvě s Nykos, a.s. na rok 2009 => 320 000,-Kč

ceny TDO zůstávají – TB 400,-Kč , CH – 500,-Kč

-         vykradení OÚ ( stará pojistka na živel. pohromy – není plnění,

      nevyhovující = 4 700,-Kč ročně )

-         sepsání nové pojistné smlouvy u ČP, pro OÚ sleva 30% => 11 400,-Kč.

-         zakoupení nového trezoru

-         výsadba celého odhlučňovacího pásu – hotova tříletá údržba firmou STRAIT

-         náhradní výsadba na D 11 ( 980 nových stromů )

-         vybudování nové cesty rybníček – Mirkovec

dnes jednání – výběrové řízení řízené p. Ing. Kusovským

termín dokončení  31. 12. 2009

-         proběhlo výběrové řízení na osázení rybníčka + cest ( vše hrazeno z MZ a pozemkových úprav )

 

ad4) Zhodnocení práce zastupitelstva obce

-         za celý rok 7 řádných zasedání

-         účast na zasedáních – vždy usnášeníschopné

FV – 6x

KV – 6x

SK – 5x

KK – 7x

LH – 3x

ŽP – 2x

 

ad5) Diskuse

        p. Burian – stanovené výše poplatku TDO pro chalupáře, je možné ještě zvýšit co člen,

                           to platba ?!

        p. starosta – likvidace TDO

                            informace z dopol. prac. porady NYKOS

                            problémy s likvidací tříděného odpadu

                         - II. etapa pozemkové úpravy

                         - informace o vodném 34,-Kč a stočném 30,-Kč bez daně 9%

 

ad6) Usnesení č.14 ze zasedání ZO konaného dne 12. 12. 2008

 

        1) ZO schvaluje :

           14a) zápis v posledního jednání ze dne 24. 10. 2008

           14b) zprávu o hospodaření obce k 30. 10. 2008

           14c) rozpočet obce na rok 2009

           14d) vyhlášku obcí o místních poplatcích

           14e) úpravu platů zastupitelů a zaměstnanců obce podle nařízení vlády č. 79/2008

           14f) plán práce zastupitelstva obce na rok 2009

           14g) plány práce kontrolního a finančního výboru na rok 2009

           14h) zprávu o hodnocení zastupitelstva obce a OÚ

           14ch) dohodu o provedení práce p. Petra Svěceného – tvorba a úprava  www. stránek

                     obce Choťovice ve výši 8.000,-Kč

    

Ověřovatelé :                                                             Zapsala : Nováková Petra


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100