Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č.15 ze zasedání ZO ze dne 9.1.2009


Zápis č.15

ze schůze zastupitelstva obce konaného dne 9.1.2009

Čas: 18,10 – 19,45

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: ze ZO – p.Dulovec, p.Hněvsa

 

Program: 1) schválení zápisu z minulého jednání ZO, kontrola usnesení, volba návrhové

                    komise, ověřovatelé

              2) rozpočtové opatření č.5

              3) inventarizace majetku

              4) diskuse

              5) usnesení a závěr

 

ad1) ověřovatel zápisu pí.Mašková přečetla zápis a doporučuje zápis ke schválení ;

        zápis schválen  5 : 0 : 0

        usnesení z minulého jednání bylo splněno

        návrhová komise:

        ověřovatelé dnešního zápisu: p.Slavíček, p.Tichý

 

ad2) Rozpočtové opatření č.5

        p.Petrášek seznámil občany s položkami opatření a vyrovnáním Obecního rozpočtu

        návrh předložen do ZO, navržen ke schválení

 

ad3) Inventurní zápis – přednese p.Petrášek

        pasiva-úvěr, půjčka s VaK Nymburk

 

ad4) Diskuse

        p.Slavíček – odprodej obecního pozemku 20 m2

                             ZO navrhuje odprodej za 100,- Kč/m2

                             Po zaměření bude sepsána kupní smlouva

 

ad5) Usnesení č.15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9.1.2009

 

1)      ZO schvaluje:

15a) Usnesení ze dne 12.12.2008 a jeho plnění

15b) Zápis ze dne 12.12.2008

15c) Rozpočtové opatření č.5

15d) Inventurní zápis z inventarizace obce

15e) Prodej pozemku 20 m2  p.J. Slavíčkovi, á 100,-Kč/m2

           2)  ZO bere na vědomí:

                 15a) přípravu MDŽ

                 15b) přípravu Plesu obcí

 

3)      ZO ukládá:

15a) Zjistit podmínky pro veřejnoprospěšné práce

                                                Z: starosta

15b) Rozčlenit díly na zpracování dřeva v lese

                                                Z: předseda KLH

15c) Zabezpečit oslavu MDŽ

                                                Z: předseda SK

  

Ověřovatelé:                                                                    Zapsala: Nováková P.      


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100