Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č.16 ze zasedání ZO ze dne 13.2.2009


Zápis č.16

ze zasedání zastupitelstva obce konaného 13.2.2009

Čas: 19,05 – 20,15

 

Přítomní: p.Slavíček, p.Hněvsa, p.Tichý, p.Petrášek, p.Dulovec, pí.Mašková, pí.Nováková

 

Program: 1) Schválení zápisu, plnění usnesení, volba ověřovatelů a návrhové komise

                2) Hospodaření obce k 31.12.2008

                3) Inventarizace majetku

                4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru

                5) MDŽ a Ples obcí

                6) Dětský karneval

                7) Diskuse

                8) Usnesení a závěr

 

ad1) p.Slavíček – ověřovatel zápisu dal zápis ke schválení          ZO = 7 : 0 : 0

        dnešní ověřovatelé: Nováková, Petrášek                               ZO = 7 : 0 : 0

         návrhová komise: Mašková, Dulovec, Tichý                       ZO = 7 : 0 : 0

 

ad2) Hospodaření obce k 31.12.2008 – p.Petrášek

        P:  2.546.200,-Kč => 3.654.184,-Kč

        V:  4.611.440,-Kč => 4.506.153,-Kč

        BÚ: k 12.2.2009 = 1.200.000,-Kč

        - seznámení s jednotlivými položkami plnění

 

ad3) Inventarizace majetku – p.Petrášek

        předložen podrobný zápis, vysvětlení položek především navýšení majetku

        – převody staveb obce 

 

ad4) Zpráva o činnosti ZO – p.Slavíček

-         2 pracovní porady

-         projednáno bylo:

-         rozpočtové opatření č.5

-         inventarizace majetku

-         žádost p.Slavíčka o odkoupení obecního pozemku (16,5m2)

-         2.etapa pozemkové úpravy-týká se 170 majitelů pozemků

-         úřad práce Kolín-přidělení 2 míst na VPP

-         propagace Pocidlinné-cyklotrasy

-         práce jednotlivých komisí a výborů-dát do pořádku zápisy (11.3.-kontrola KÚ)

-         poděkování p.Krátkému za svaření a instalaci mříže

-         výstavba polních cest (kácení dřevin)

-         žádost z POV o částečné hrazení úroků z úvěrů

-         zabezpečení dětského karnevalu

-         ples obcí, zabezpečení tomboly

-         MDŽ – zabezpečení oslavy

-         veřejné zasedání ZO

-         vyřazení žádosti na opravu kostela pouze možná dotace z KÚ do výše 200.000,-Kč

   

ad5) Zpráva kontrolního výboru – p.Tichý

-         kontrola práce sociální komise, finančního výboru, usnesení ZO

-         kontrola poplatku TDO, poplatky ze psů

-         kontrola inventurního zápisu

 

ad6) Ples obcí – pí.Nováková

        14.3.2009 – KD Beseda Hradčany 20:00 hod.

        - autobus zajištěn, včas bude vyvěšeno-plakáty až po 20.únoru

        - tombola 1.500 – 2.000,-Kč rozdělena mezi pí Maškovou a pí.Stejskalovou,

          zabezpečí pí.Nováková

 

         Oslava MDŽ – program-14.3. – 14hod. OÚ

                               - dětské vystoupení

                               - přivítání květinou

                               - ukázka standardních tanců

                               - ukázka latinsko-amerických tanců

                               - přehlídka svatebních a společenských šatů

                               - občerstvení

         - finanční zajištění- program 1.500,-Kč

                                       - občerstvení 800,-Kč

                                       - poděkování dětem a účinkujícím 500,-Kč

                                       - plakáty a pozvánky po 20.2.2009

                                   

ad7) Dětský karneval – pí.Mašková

        21.2.2009 – 15 hod. OÚ

        4 soutěže + diskotéka

        odměny + občerstvení

        finanční zajištění 1.000,-Kč.

 

ad8) Diskuse

        p.Kohout – parkování před domem

        p.Krátký – problematika se sousedem p.Buděm

 

 

ad9) Usnesení č.16 ze zastupitelstva obce ze dne 13.2.2009

1)      ZO schvaluje:

16a) zápis z jednání ZO ze dne 9.1.2009

16b) hospodaření obce k 31.12.2008

16c) zprávu o činnosti OÚ od posledního ZO 9.1.2008

16d) žádost o přidělení 2 míst VPP úřadu práce Kolín

16e) zprávu kontrolního výboru

16f) žádost na odbor strukturních fondů

       - výzva č.02 e – Government do obcí – CZECH POINT v rámci Integrovaného operačního programu a zároveň souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

2) ZO bere na vědomí:

    16a) zabezpečení dětského karnevalu pořádaného kulturní komisí OÚ 21.2.2009 včetně

            finančního zajištění

    16b) zabezpečení oslav MDŽ 14.3.2009 včetně finančního zabezpečení

    16c) zabezpečení tomboly a uspořádání Plesu obcí konaného dne 14.3.2009 na Hradčanech

 

3) ZO ukládá:

    16a) zabezpečit úkoly v lesním hospodářství podle úkolů na rok 2009 stanovené

            lesním hospodářem                                             T: duben 2009

                                                                                        Z: p.Hněvsa

    16b) výborům a komisím dodržovat plány práce včetně provádění zápisů

                                                                                        T: ihned

                                                                                Z: předsedové výborů a komisí

 

Ověřovatelé:                                                                         Zapsala: Nováková P.


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100