Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.4.2009


Zápis č.17

ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.4.2009

Čas: 19,05 – 20,15

 

Přítomni: všichni členové ZO

 

Program: 1) Schválení zápisu

                2) Zpráva o hospodaření

                3) Zpráva o činnosti ZO a OÚ od 13.2.2009

                4) Závěrečný účet

                5) Zpráva kontrolního výboru

                6) Zpráva o obecním lese

                7) Czech POINT

                8) Zhodnocení proběhlých akcí

                9) Zpráva o kanalizaci

                10) Diskuse

                11) Usnesení a závěr

  

ad1) Program schválen 7:0:0

Schválení zápisu z 13.2.2009 –    ZO = 7 : 0 : 0

Dnešní ověřovatelé :

Návrhová komise :

Zapisovatel : p. Nováková

           

 

ad2) Zpráva hospodaření – p.Petrášek

        10.4.2009 – kontrola hospodaření OÚ

                         P : 494.972,-

                         V : 674.368,-       

         Rozpočtové opatření č.1 – doporučeno ke schválení

         Na základě zprávy kontroly o hospodaření z KÚ návrh odměny hospodářce obce 2.000,-Kč

                                                                                                       - doporučuje ZO ke schválení

 

ad3) Zpráva o činnosti ZO a OÚ od 13.2.2009 p. Slavíček

        - 2x pracovní schůzka 4.3. a 6.4.2009

         4.3. - zabezpečení plesu obcí + zajištění tomboly

                - zabezpečení MDŽ

          - dětský karneval

          - žádost ZŠ Žehuň na školu v přírodě  á 500,-/dítě

          - oprava obecního sekacího traktoru

          - Czech POINT-Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

          - osazování polních cest – do konce letošního roku

          - ozeleněné cesty od rybníčku k žehuňskému posedu + (nyní kácení nálet dřevin)

          - zaměstnání na VPP z úřadu práce vysvětlení podmínek

          - dosázení hřiště a u rybníčka

   6.4. – kontrola KÚ

          - kontrola VZP Nymburk 18.3.2009

          - úkoly lesního hospodáře

Ø  probírka přesunuta do konce října

Ø  nutné opravit oplocenku

                - kanalizace – napojení nemovitostí do sítě do 31.3.2009

                - vodovod

                - volby do Evropského parlamentu 5. – 6.6.2009

                 - zpravodaj 1/2009

                 - brigáda na hřišti

                 - čarodějnice

                 - koncert

                 - diakonie

                 - dotace z KÚ na úroky z úvěrů – nepřispívá KÚ

                    dotace na dokončení cyklostezky 60.000,- + 40.000,-  investice ze svazku Cidlina

Ø       příprava odpočívadla

 

ad4) Závěrečný účet – p.Petrášek

                             Rozpočet                     skutečnost

                P:  2.546.200,-  x  3.654.181,-

                V: 4.611.440,-  x  4.506.154,-

                Rozpočet dofinancovaný 851.973,-Kč

         Zpráva o přezkoumání hospodaření obce – seznámení se zněním; nebyly

                                                                              zjištěny nedostatky ani závady

 

ad5) Zpráva kontrolního výboru

        - kontrola komise ŽP

        - TDO – nedoplatek 7.000,-Kč

        - nebezpečný a velkoobjemový odpad – chování lidí

        - poplatky ze psů

        - vyhláška o psech – upomínka na pobyt psů v obci

        - kontejnery na plasty

 

ad6) Zpráva o obecním lese – p.Hněvsa

        - úkoly pěstební – vyžínání od června

                                   - nátěr proti okusu zvěří – listopad

                                   - 0,14 ha pěstebních prací     

        - plánovaná těžba na 2009 = 36

        - těžba souší = 14  

        - rozježdění cesty z těžby v hraběcím lese

Ø      dopis správci hraběcího lesa (úprava cesty)

 

ad7) Czech POINT- p. Nováková

-         hodně nabídek

-         vybrány nabídky 3 firem / Galileo, Munis Triáda, Alter /

-         posouzeny finance, servis, dostupnost, vybavení

-         výběrovým řízením zvolena firma Alter Kolín

-         osobní jednání s p. Brožkem

     

ad8) Proběhlé akce - hodnocení – p. Slavíček

-         karneval-velká účast dětí i dospělých

-         MDŽ- velká účast, vhodný program

-         jarní trhy- malá účast

 

ad9) Zpráva komise životního prostředí– p.Dulovec

        - 8 nemovitostí nenapojeno

        - nedodělky na kanalizaci – sepsal p.Petrášek => předat p.Machovi (náměstek VaK Nymburk)

ad10) Diskuse – 0 diskusních příspěvků

ad11) Návrh na usnesení – p.Dulovec  

Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.4.2009 

1/Zastupitelstvo obce schvaluje:

17 a/ zápis z minulého jednání zastupitelstva obce konaného dne 13.2.2009

17 b/ celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy krajského Středočeského kraje o výsledku přezkoumání  hospodaření za rok 2008 a to bez výhrad

17 c/ zprávu o činnosti OÚ od posledního ZO dne 13.2.20009

17 d/ odměnu hospodářce obce ve výši 2 000,-Kč

17 e/ rozpočtové opatření č.1

17 f/ výsledek výběrového řízení na Czech POINT, firmu Alwer jako dodavatelskou firmu jako dodavatelskou firmu zařízení

17g/ podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Czech POINT

2/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

17 a/ připravované akce na příští období

17 b/ zaměstnání p. Bradny a jeho pracovní náplň

17 c/ informaci o obecním lese

17 d/ informaci o stavu napojení nemovitosti na kanalizační řád

3/ Zastupitelstvo obce ukládá:

17 a/ zabezpečit realizaci Czech POINTu na OÚ po přidělení dotace

17 b/ zabezpečení opravy oplocenky

17 c/ projednání s nepřipojenými občany

                                                     

                        

Ověřovatelé:                                                                                                Zapsala: Nováková Petra

 

aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100