Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č.18 ze zasedání ZO ze dne 19.6.2009


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 18 konaného dne 19.6.2009

 

Čas: 19.oo – 20.15 hodin

 

Přítomni: Slavíček Josef, Nováková Petra, Mašková Kristina,

                 Petrášek Milan, Hněvsa Pavel, Tichý Jaromír

Omluveni:  Dulovec Luděk

Program:  1/ Kontrola usnesení a schválení zápisu

                      z minulého jednání ZO

                2/ Hospodaření obce k 30.5. 2009

                3/ Zpráva o činnosti zastupitelstva od minulého

                     zasedání konaného 17.4. 2009

                4/ Zpráva o činnosti sociální komise

                5/ Diskuse

                6/ Usnesení a závěr

 

ad1/   Ověřovatelka posledního zápisu z jednání ZO dne

          17.4.2009 paní Nováková doporučila zápis

           ke schválení 6:0:0

          Ověřovatelé dnešního zápisu: Hněvsa, Slavíček     6:0:0

          Návrhová komise: Petrášek,Mašková,  Tichý        6:0:0

 

ad2/  Zpráva o hospodaření obce k 30.5.   

         předseda finančního výboru - Petrášek

 

         RP:   1 994 000,- Kč                         SP: 980 262.- Kč

         RV:   1 429 000,-Kč                         SV:1171600.- Kč

         BU:   1 097 149,- Kč

         Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové

         opatření č.2        schválené  6:0:0

 

ad3/ Zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání předložil

        Slavíček Josef - starosta

         - zastupitelé se sešli v tomto období ke dvěma ¨

           pracovním schůzkám a projednávali 

         - napadení lesních porostů kůrovcem a odstraněním

           oplocenky

         -POV dotace od. Stř. kraje na dobudování cyklotrasy

           ze Žehuně do Žiželic  dotace  60 000,-Kč 

         - svoz TDO – změna svozového dne

         -Czech POINT a tatové schránky  - podána žádost

          o dotace MV

         - smlouva o věcném břemeni  VaK Nymburk - vodovod

        - žádost p. Červencla o povolení zbudování vjezdu

          do garáže přes chodník

        - žádost sdružení Dobšané – výtisk materiálu o nových

          cyklotrasách – příspěvek obce 3 000.- Kč

        - kanalizace, smlovy, napojení občanů a nenapojení

        -nedoplatky občanů na vodovod a kanalizaci celkem není

         zaplaceno 108 000,- Kč

       - žádost ZŠ Býchory – do vybavení pracoven -3 000,- Kč

       - příprava a zabezpečení veřejného zasedání zastupitelsva

         obce

       - zaměstnání pana Bradny na veřejně prospěšné práce

         od 1.4.2009 do 30.10.2009

 

ad4/  Zpráva o činnosti sociální komise  - zprávu předložila

         p. Nováková předsedkyně komise

 

ad5/  Diskuze: 

         p. Chalupa-dává na zvážení vybudování suchého WC

                              u cykloodpočívadla

         p. Krátký- umístění lavic z Placu na jiné místo

         p. Dobřichovský-dořešení nedoplatků od občanů

                                     na VaK

         p. Chalupa – upozornil na špatný stav lesní cesty

                               po jarní těžbě

  

Usnesení č.18 ze zasedání ZO konaného 19.6. 2009

 
  1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

      18a/  zápis z podledního jednání ZO konaného 17.4.2009

      18b/ zprávu o hospodaření obce k 30.5.2009

      18c/ rozpočtové opatření č. 2

      18d/ zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního

              zasedání zastupitelsva obce

    18e/ smlouvu s OS Dobšané  - příspěvek obce 3 000,- Kč

  18f/ smlouvu  o dílo č.1/2009 s firmou SEDOZ značení

          cyklotrasy

      18g/ příspěvek 3 000,- Kč  ZŠ Býchory

      18h/ částku 50 000,- Kč na počítačové předvybavení

               obecního úřadu na zavedení datových schránek

   

 
  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

18a/ postup na druhé etapě pozemkových úprav

18b/informaci o Czech POINTU

18c/informaci o Keltské slavnosti v Dobšicích

 
  1. Zastupitelstvo obce ukláda:

18a/ odstranění oplocenky v lese a vytěžení napadených

        stromů kůrovcem

                                                  termín.do 14 dnů

                                                  zodpovídá: Hněvsa

18b/ zabezpečit značení cyklotrasy včetně závěrečného vyhodnocení

                                                  termín: říjen 2009

                                                  zodpovídá: starosta

          18c/ předložit návrh řešení opravy lesní cesty

                                                           termín: říjen 2009

                                                      zodpovídá: zastupitelstvo       


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100